தன்னிறைவான மக்கள் மைய திட்டம் மற்றும் வளர்ச்சி நோக்கி...
மறைவட்ட முதன்மைகள், அமைப்புகள், கூட்டங்கள்

முதன்மைகள்:

அமைப்புகள்:

கூட்டங்கள் / பயிற்சிகள் /மாநாடுகள் / இறைமக்கள் பேரவை: (மறைவட்ட மையத்தில்)

அலுவலகம்:

ஆலஞ்சி மறைவட்ட மக்களுக்காக...

அருட்பணி.P. தேவதாஸ்
வட்டார முதன்மைப்பணியாளர்
ஆலஞ்சி மறைவட்டம்